Nghiên cứu khả năng sản xuất bốn dòng gà sasso

Nghiên cứu khả năng sản xuất bốn dòng gà Sasso ông bà nhập nội
Nghiên cứu khả năng sản xuất bốn dòng gà sasso

Qua theo dõi khả năng sản xuất của bốn dòng gà Sasso ông bà cho thấy : Tỷ lệ nuôi sống đạt cao 96,3% – 100% giai đoạn con và dò.

Lư­ợng tiêu thụ thức ăn qua các giai đoạn ở các dòng mái thường thấp hơn tiêu chuẩn (chỉ 89,5 đến 98,7 % so TC), các dòng trống tiêu thụ thức ăn qua các giai đoạn lớn hơn TC (4 – 37% so TC).

Tỷ lệ đẻ trung bình Mái X04 qua 38 tuần đẻ đạt 45,44% đạt 79,59% so với hãng, năng suất trứng/ mái là 120,86 quả đạt 87,52% , Mái A01 tỷ lệ đẻ qua 44 tuần đẻ đạt 59,6%, năng suất trứng/ mái là 179,41 quả, so với hãng tỷ lệ đẻ mái A01 đạt 97,99%, NST/mái đạt 112,97%, tiêu tốn thức ăn tương ứng là 3,65kg và 2,56 kg.

Qua 41 lô ấp dòng mãi X04 có tỷ lệ phôi 80,11% và tỷ lệ nở loại 1 tổng trứng có phôi đạt 73,80%; ở dòng mái ngoại (A01)  qua 46 lô ấp có tỷ lệ phôi 91,17%  và tỷ lệ nở loại 1 tổng trứng có phôi đạt 89,74% như vậy cho thấy dòng bà ngoại hướng trứng nên tỷ lệ phôi cao hơn và tỷ lệ nở loại 1 tổng trứng có phôi cao hơn.

Khả năng sản xuất, gà Sasso

- Khối lượng cơ thể 19 TT (g):

     + Con trống:         2.650 (2,7kg)

     + Con mái:            2.280 ( 2,3kg)

- Năng suất trứng/68 TT (quả): 170 trứng

- Tiêu tốn thức ăn /10 trứng (kg):   3,35kg


Tác giả bài viết: Nhóm Tiến Sĩ : Phùng Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Dụng, Lê Thu Hiền, Nguyễn Thị Lành, Khuất Thị Tuyên, Phạm Thị Thu Phương, Vũ Đức Cảnh, Nguyễn Thị Mến và cs

Nguồn tin: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC POCREC