Kết quả khả năng sản xuất của gà lai TP2, gà trống Sasso X44 với gà mái TP2

Nghiên cứu khoa học khả năng sản xuất của gà lai TP2 và khả năng cho thịt của tổ hợp lai giữa gà trống Sasso X44 với gà mái TP2
Kết quả khả năng sản xuất của gà lai TP2, gà trống Sasso X44 với gà mái TP2

Nhóm Tiến Sỉ : 
Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quý Khiêm, Lê Tiến Dũng,
Đỗ Thị Sợi, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Mười, Đào Thị Bích Loan

Kết quả nghiên cứu khả năng sinh sản của gà lai TP2 (LV3 x TP1) cho thấy:

Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn gà con đạt: 97,95%; giai đoạn dò, hậu bị đạt: 98,09%.

Khối lượng cơ thể lúc 20 tuần tuổi đạt: 2.252,4g (2,3kg) , lượng thức ăn tiêu thụ/con/giai đoạn (0 - 20 tuần tuổi) là 10.230g (10kg)

Năng suất trứng / 1 mái/ đạt 68 tuần tuổi được 175,30 quả cao hơn gà LV3 : 9,14 quả.

Tiêu tốn thức ăn/10 trứng thấp  2,57 kg.

Tỷ lệ phôi trứng có phôi là 98,14%

Tỷ lệ nở / tổng trứng ấp:  88,35%.

Trên đàn gà nuôi thịt:

Tỷ lệ nuôi sống của gà XTP2 ở 5 tuần tuổi đạt cao 98,50% 

Khối lượng cơ thể lúc 5 tuần tuổi là 1.094,84g (1,1kg)

Tiêu tốn thức ăn / kg tăng khối lượng: 1,81kg.

Tương ứng với gà X44 là 96,50%

Tiêu tốn thức ăn : 1.169,39g (1,2kg) tăng khối lượng:  1,79kg

và gà TP2 là 97,50% Tiêu tốn thức ăn 998,4g (1kg) tăng khối lượng:  1,84kg.


Nguồn tin: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC POCREC